FANDOM


Qp

QP Item

Quest Points (QP) là đơn vị tiền tệ cơ bản được dùng cho nhiều chức năng trong game bao gồm nâng cấp ServantCraft Essences, nâng cấp skill, thăng cấp Noble Phantasms, và ascend Servants. QP có thể kiếm được khi hoàn thành các Quest, hay tiêu hủy các thẻ thừa, hoặc rơi ra từ các kẻ địch trong game.

Vào thứ Ba, thứ Năm, thứ BảyChủ Nhật thì Chaldea Quest Into the Treasure Vault xuất hiện. Hoàn thành quest này sẽ cho bạn một lượng QP khá là lớn. Hầu hết các Events đều cho bạn một lớn QP, thường là dưới dạng đổi bằng các item từ event hoặc là hoàn thành các hoạt động.

Ngoài lề

  • Vào ngày 31/8/2015, droprates cho QP đã được thay đổi:
    • QP nhận được từ các quái vật trong Quest Chính/Phụ tăng lên 10 lần.
    • QP từ việc hoàn thành các Quest Chính/Phụ tăng lên 10 lần.
    • QP nhận được từ các quái vật trong Daily Quest tăng lên 5 lần.
    • Lượng QP từ hòm lớn sẽ tăng lên 2 lần.