FANDOM


ChaldeaBoysCollectionDivider
Nhiệm vụ tuần

22/10 ~ 28/10 (JST)

No. Nhiệm vụ Phần thưởng
1. Quay gacha Điểm bạn bè 30 lần. Saint Quartz Fragmentx3
2. Đánh bại 5 Servant. Saint Quartz Fragmentx3
3. Đánh bại 10 Servant. Saint Quartz Fragmentx3
4. Đánh bại 15 kẻ địch thuộc cái trường phái Saber và Rider. Saint Quartz Fragmentx3
5. Đánh bại 15 kẻ địch thuộc cái trường phái Acher và Caster. Saint Quartz Fragmentx3
6. Đánh bại 15 kẻ địch thuộc cái trường phái Lancer, Assassin và Berserker. Saint Quartz Fragmentx3
7. Hoàn thành tất cả nhiệm vụ Master. Saint Quartz Fragmentx3

18 tháng 6 ~ 24 tháng 6 (UTC)

No. Nhiệm vụ Phần thưởng
1. Hoàn thành các nhiệm vụ dưới Saint Quartz Fragment2
2. Đánh bại 3 Servant mang thần tính Saint Quartz Fragment2
3. Đánh bại 6 kẻ địch thuộc trường phái Saber, Archer, hoặc Lancer Saint Quartz Fragment2
4. Đánh bại 3 Servant thuộc trường phái Archer Saint Quartz Fragment2
5. Đánh bại 6 Servant thuộc trường phái Rider, Caster, Assassin hoặc Berserker Saint Quartz Fragment2
6. Đánh bại 3 Servant thuộc trường phái Rider Saint Quartz Fragment2
7. Hoàn thành 10 quest bất kì Saint Quartz Fragment2