FANDOM


ChaldeaBoysCollectionDivider
Nhiệm vụ tuần

23 tháng 4 ~ 29 tháng 4 (JST)

No. Nhiệm vụ Phần thưởng
1. Hoàn thành các nhiệm vụ dưới Saint Quartz Fragmentx3
2. Quay gacha bằng FP 30 lần Saint Quartz Fragmentx3
3. Đánh bại 8 Servant. Saint Quartz Fragmentx3
4. Đánh bại 3 Servant thuộc trường phái Saber hoặc Berserker. Saint Quartz Fragmentx3
5. Đánh bại 3 Servant thuộc trường phái Archer hoặc Lancer. Saint Quartz Fragmentx3
6. Đánh bại 3 Servant thuộc trường phái Rider hoặc Assassin. Saint Quartz Fragmentx3
7. Đánh bại 30 kẻ địch (trừ Servant và một số Boss). Saint Quartz Fragmentx3

23 tháng 4 ~ 29 tháng 4 (UTC)

No. Nhiệm vụ Phần thưởng
1. Hoàn thành các nhiệm vụ dưới Saint Quartz Fragment2
2. Đánh bại 3 Servant mang thần tính Saint Quartz Fragment2
3. Đánh bại 6 kẻ địch thuộc trường phái Saber, Archer, hoặc Lancer Saint Quartz Fragment2
4. Đánh bại 3 Servant thuộc trường phái Archer Saint Quartz Fragment2
5. Đánh bại 6 Servant thuộc trường phái Rider, Caster, Assassin hoặc Berserker Saint Quartz Fragment2
6. Đánh bại 3 Servant thuộc trường phái Rider Saint Quartz Fragment2
7. Hoàn thành 10 quest bất kì Saint Quartz Fragment2