FANDOM


ChaldeaBoysCollectionDivider
Nhiệm Vụ Tuần

19 tháng 3 ~ 25 tháng 3 (JST)

No. Nhiệm Vụ Phần Thưởng
1. Hoàn thành các nhiệm vụ dưới Saint Quartz Fragmentx3
2. Trong sự kiện "Saber Wars tái khởi động" thu thập 50 Tran-G-stor Transistoricon (vuông) Saint Quartz Fragmentx3
3. Trong sự kiện "Saber Wars tái khởi động" thu thập 50 Vacuum Tube Vacuumtubeicon (dài) Saint Quartz Fragmentx3
4. Trong sự kiện "Saber Wars tái khởi động" thu thập 50 Universal Lens Universallensicon (tròn) Saint Quartz Fragmentx3
5. Hoàn thành bất cứ quest nào với ít nhất 1 Servant thuộc trường phái Saber trong đội hình Saint Quartz Fragmentx3
6. Trong sự kiện "Saber Wars tái khởi động", thu thập tổng cộng 200 cái của cả ba loại Tran-G-stor, Vaccum Tube, Univeral Lens Saint Quartz Fragmentx3
7. Hoàn thành bất cứ quest nào trong sự kiện "Saber Wars tái khởi động" Saint Quartz Fragmentx3

12 tháng 3 ~ 18 tháng 3 (UTC)

No. Nhiệm vụ Phần thưởng
1. Hoàn thành các nhiệm vụ dưới Saint Quartz Fragment2
2. Đánh bại 15 kẻ địch Nam Saint Quartz Fragment2
3. Đánh bại 15 kẻ địch thuộc trường phái Archer Saint Quartz Fragment2
4. Đánh bại 15 kẻ địch thuộc trường phái Saber Saint Quartz Fragment2
5. Đánh bại 3 servant có thuộc tính trung dung Saint Quartz Fragment2
6. Thu thập 3 Gem, Magic Gem, hoặc Secret Gem thông qua chiến đấu Saint Quartz Fragment2
7. Hoàn thành 10 quest bất kì Saint Quartz Fragment2