FANDOM


Npdmg
Chiến Lược Quân Sự B
Tăng sát thương Bảo cụ của toàn đội trong 1 lượt.
Cấp 12345678910
Nppowerup Sát thương Bảo cụ + 9%9.9%10.8%11.7%12.6%13.5%14.4%15.3%16.2%18%
Thời gian chờ 7 65
Kỹ năng của các Servant
Caesaricon Attilaicon Vlad (Extra) icon Iskandaricon

Npdmg
Chiến Lược Quân Sự C+
Tăng sát thương Bảo cụ của toàn đội trong 1 lượt.
Cấp 12345678910
Nppowerup Sát thương Bảo cụ + 8.5%9.4%10.2%11.1%11.9%12.8%13.6%14.5%15.3%17%
Thời gian chờ 7 65
Kỹ năng của các Servant
Hectoricon

Npdmg
Chiến Lược Quân Sự C
Tăng sát thương Bảo cụ của toàn đội trong 1 lượt.
Cấp 12345678910
Nppowerup Sát thương Bảo cụ + 8%8.8%9.6%10.4%11.2%12%12.8%13.6%14.4%16%
Thời gian chờ 7 65
Kỹ năng của các Servant
Gillesicon Bedivereicon