FANDOM


Invishield
Đứa Trẻ Của Tự Nhiên A
Invincible Nhận trạng thái Vô Địch trong 1 lượt.
Tăng khả năng sạc NP trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Npchargeup Lượng NP + 20%21%22%23%24%25%26%27%28%30%
Thời gian chờ 8 76
Kỹ năng của các Servant
Irisvielicon

Invishield
Đứa Trẻ Của Tự Nhiên B
Invincible Nhận trạng thái Vô Địch trong 1 lượt.
Tăng khả năng sạc NP trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Npchargeup Lượng NP + 18%19%20%21%22%23%24%25%26%28%
Thời gian chờ 8 76
Kỹ năng của các Servant
Illyaprismaicon